นางพรรทิพา พรมหจันทร์ดา

    • จิตสาธารณะ, ประเภทบุคคล