นางศศิกร ทรวงบูรณกุล

    • จิตสาธารณะ, ประเภทบุคคล