นางสาวประนอม มาหล้า

    • จิตสาธารณะ, ประเภทบุคคล