นางสาวพัชรี พรหมถาวร

    • จิตสาธารณะ, ประเภทบุคคล