นายชาตรี ต่ายจันทร์

    • จิตสาธารณะ, ประเภทบุคคล