นายปณิธาน สือนุการณ์

    • จิตสาธารณะ, ประเภทบุคคล