นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

    • จิตสาธารณะ, ประเภทบุคคล