นายพิทักษ์ ไชยสถาน

    • ประเภทบุคคล, วินัยรับผิดชอบ