นายพิเชฐพงศ์ อินทรสกุล

    • ประเภทบุคคล, พอเพียง