นายภราดร เพชรศรี

    • ประเภทบุคคล, วินัยรับผิดชอบ