นายฤทธิ์ชัย อำพรรณแดง

    • จิตสาธารณะ, ประเภทบุคคล