นายวันชัย สวัสดิ์แดง

    • จิตสาธารณะ, ประเภทบุคคล