นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ

    • จิตสาธารณะ, ประเภทบุคคล