นายสุพัฒน์ ศรีกงพาน

    • จิตสาธารณะ, ประเภทบุคคล