นิทานชุด เสริมสร้างคนดีและรักการอ่าน

    • ปี 2564, สาขาสื่อสิ่งพิมพ์ ปี2564

ชื่อหนังสือ :  นิทานชุด เสริมสร้างคนดีและรักการอ่าน
ผู้เขียน : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
เรื่องย่อ  : นิทานประกอบภาพชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมเด็กให้เป็นคนดีและพัฒนาทักษะการอ่าน ผ่านกระบวนการสอนที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กรักการอ่านตั้งแต่แรกเริ่ม ด้วยการอ่านคำด้วยภาพ การใช้สีเป็นรหัส ใช้กลยุทธ์สื่อนำทางสายตา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้สอนกับเด็ก มีการฝึกเด็กเพื่อการเป็นคนดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน จะทำอะไรมีการหยุดยั้ง คิด และเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่ประเทศชาติต้องการในอนาคต หนังสือชุดนี้ผ่านกระบวนการวิจัย ตรวจสอบคุณภาพ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้รับการสอนโดยใช้หนังสือชุดนี้มีคุณธรรมอยู่ในระดับมาก