คุณธรรมคุณทำได้

    • ปี 2564, สาขาบทเพลง ปี2564

ชื่อผลงาน : บทเพลง คุณธรรมคุณทำได้
เจ้าของผลงาน : บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
แนวคิด (concept) : บทเพลงที่สื่อสารถึงคนฟัง ว่า คุณธรรม ความพอเพียง ความมีวินัย ความสุจริต จิตอาสา ความกตัญญู และจิตสำนึกที่ดี จะสร้างให้สังคมไทยของเราเป็นสังคมที่ดีและน่าอยู่ โดยคุณธรรมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่คนทุกคนสามารถทำได้ เพียงมีความตั้งใจ และความมุ่งหวังให้สังคมของเราดีขึ้น

ลิงค์ตัวอย่างผลงาน : คลิกที่นี่