บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิญโคตร

    • ประเภทบุคคล, วินัยรับผิดชอบ