พระครูปริยัติวราภิรักษ์ (วรวิทย์ เขจรสาย)

    • ประเภทบุคคล, วินัยรับผิดชอบ