พระครูปลัดเอนก ปุณฺณวุฑฺโฒ,ดร.

    • กตัญญ, ประเภทบุคคล