พระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ (จิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน)

    • กตัญญ, ประเภทบุคคล