พระมหาติ่ง มหิสฺสโร ดร.

    • จิตสาธารณะ, ประเภทบุคคล