มนต์รักหนองผักกะแยง

    • ปี 2564, สาขาสื่อละคร ปี2564

ชื่อผลงาน : มนต์รักหนองผักกะแยง
ช่องทางออกกาศ : ช่อง 3HD
เรื่องย่อ  : ละครสะท้อนภาพวิถีชีวิตและสังคมที่เรียบง่าย สงบสุข สมาชิกชุมชนมีความใส่ใจ ดูแลทุกข์สุขซึ่งกันและกัน พร้อมเปิดกว้างให้คนทุกช่วงวัยได้มีพื้นที่ร่วมคิด ร่วมทำงาน ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามความถนัดและมิติที่ตนสนใจ ให้ภาพของเศรษฐกิจหมุนเวียนของชุมชน คนรุ่นใหม่ที่ต้องการกลับบ้านเกิด การระดมความคิด ประสบการณ์ และมุมมองที่แตกต่าง หลากหลาย สร้างชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ตอบโจทย์ตนเองและสมาชิกคนอื่นๆ เสริมพลังชีวิตในการอยู่ร่วมกันและเแบ่งปันกันในสังคม เป็นตัวอย่างที่ท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ทั้งระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม

ลิงค์ตัวอย่างผลงาน :คลิกที่นี่