รายการชัวร์ก่อนแชร์

    • ปี 2563, สาขารายการโทรทัศน์ ปี2563

ชื่อผลงาน : รายการชัวร์ก่อนแชร์

ช่องทางออกอากาศ : สำนักข่าวไทย อสมท

ผู้ผลิต : ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท

แนวคิด (Concept) : 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________