รายการประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ

    • ปี 2564, สาขาสื่อดิจิทัล ปี2564

ชื่อผลงาน :  รายการประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ
ผู้ผลิต : Change Family
ช่องทางการเผยแพร่ : เฟซบุ๊คเพจ Change Family
แนวคิด (concept) : นำเสนอถึงเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ “จากเณรน้อยธรรมดา สู่พระจิตอาสาพัฒนาบวร” แบบอย่างการทำงานด้านพัฒนาเยาวชน โดยใช้คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัยรับผิดชอบ สุจริต จิตสาธารณะ และกตัญญู สู่การปฏิบัติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

ลิงค์ตัวอย่างผลงาน : คลิกที่นี่