รายการสโมสรวัฒนธรรม

    • ปี 2563, สาขารายการวิทยุ ปี2563

ชื่อรายการ : รายการสโมสรวัฒนธรรม

สถานี : สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ AM 981 KHz.

ความยาวของรายการ : 30 นาที

แนวคิด (Concept) : รายการสโมสรวัฒนธรรม เป็นรายการวิทยุ ซึ่งนำเสนอเนื้อหาบูรณาการทางวัฒนธรรมใน 4 ด้านคือ ศาสนา การศึกษา วิถีชีวิตและศิลปะ ดำเนินรายการโดย อาจารย์วิษณุ เอมปราณีตร์ ประธานที่ปรึกษาหอศิลป์พุทธะ สนทนาพูดคุยกับวิทยากรที่หลากหลาย ในประเด็นที่น่าสนใจตามสถานการณ์และเหตุการณ์ของสังคม เพื่อเป็นสื่อทางเลือกสำหรับผู้ฟังรายการวิทยุ และเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมผ่านสื่อ ONair และ Online

รายการนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทำต่อเนื่องมาเกือบ 30 ปี ปัจจุบันร่วมกับหอศิลป์พุทธะ มูลนิธิธรรมสภาบันลือธรรม วางรูปแบบและโครงสร้างรายการเน้นหนักทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้ากับยุคสมัย โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งพระสงฆ์ นักวิชาการ บุคคลดีเด่น ที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม มาสนทนาในรายการ รวมทั้งจัดกิจกรรมพิเศษ เช่นการบรรยาย การอภิปรายในวาระสำคัญต่าง ๆ และนำมาเผยแพร่ผ่านทางรายการอีกทางหนึ่ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข