รายการ Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา

    • ปี 2564, สาขารายการวิทยุ ปี2564

ชื่อผลงาน : รายการ Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา
ช่องทางออกอากาศ : Facebook Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 
แนวคิด (concept) : รายการให้ความรู้ด้านจิตวิทยาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคคล ทั้งในด้านทัศนคติ และพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น อันจะก่อให้เกิดความดี ความสุขสันติในสังคม

ลิงค์ตัวอย่างผลงาน : คลิกที่นี่