วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

    • ประเภทชมชนและองค์กร