ศูนย์ประสานงานชมรมใจถึงใจเพื่อนช่วยเพื่อนแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดหนองคาย