หนทางสู่การรักตัวเอง

    • ปี 2564, สาขารายการวิทยุ ปี2564

ชื่อผลงาน : หนทางสู่การรักตัวเอง
ช่องทางออกอากาศ :  The Standard Podcast 
แนวคิด (concept) :  เพราะการรักตัวเอง คือพื้นฐานของการมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นการเท่าทันอารมณ์ของตนเอง และเป็นฐานอันมั่นคงในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา แต่เมื่อพูดถึงการรักตัวเองแล้วก็อาจดูนามธรรมจนจับต้องไม่ได้ และไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร ผลงานชิ้นนี้ คือการรวบรวมวิธีง่ายๆ ที่จะทำให้ผู้ฟังค่อยๆ กลับมารักตัวเอง ทั้งการหาเวลาพูดคุยกับตัวเอง ประยุกต์เข้ากับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เราได้ตระหนักและกลับมาเห็นคุณค่าคนที่เราควรใจรักและใส่ใจมากที่สุด

ลิงค์ตัวอย่างผลงาน : คลิกที่นี่