แพลตฟอร์ม เปิดใจ

    • ปี 2563, สาขาสื่อดิจิทัล ปี2563

ชื่อผลงาน : แพลตฟอร์ม เปิดใจ

ผู้ผลิต : บริษัท มายด์เซ็ทเมคเกอร์ จำกัด

แนวคิด (Concept) : “เปิดใจ” แพลตฟอร์มให้ความรู้ พาคุณครูมา ‘เข้าใจ’ หลักจิตวิทยาเชิงบวก โดยคุณครูสามารถเข้ามารับชม interactive video จำลองสถานการณ์พบบ่อยในห้องเรียน และเลือกวิธีที่จะตอบสนองกับเหตุการณ์นั้น ๆ จากนั้น video clip จะแสดงผลกระทบจากการกระทำ ซึ่งจะช่วยให้คุณครูเห็นว่า การตอบสนองแต่ละรูปแบบส่งผลกระทบต่อจิตใจเด็กอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด และควรปรับการแสดงออกอย่างไรจึงจะเสริมสร้าง Mindset ได้ดีที่สุด โดยเปิดใจ จะนำเสนอ 3 ทางเลือก ประกอบไปด้วยทางเลือกที่เลือกการปล่อยให้เหตุการณ์ผ่านไปเฉยๆ (ignore) การใช้วิธีการเชิงลบ (negative approach) และใช้จิตวิทยาเชิงบวก (positive psychology) ในการจัดการสถานการณ์ ซึ่งการเลือกทางเลือกที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะต่างกัน แพลตฟอร์มนี้ได้ถูกพัฒนาได้ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดของ character strengths and virtues 24 ด้าน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ถือเป็นกระดูกสันหลัง (back bones) ของจิตวิทยาเชิงบวก ในการเสริมสร้างอุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งและคุณธรรมให้กับผู้คน


https://www.mindsetmaker.co/เปิดใจ/