แสงศรัทธา

    • ปี 2563, สาขาบทเพลง ปี2563

ชื่อผลงาน : แสงศรัทธา

เจ้าของผลงาน : ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คำร้อง : อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาจารย์ วรารีย์ นิลโกศล สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,นายคมกฤต ก้อนแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ จังหวัดเชียงราย

ทำนอง : นายวัชระ นึกไฉน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง