โปรโมชั่นที่ดีที่สุด | Air Asia

    • ปี 2563, สาขาสื่อโฆษณา ปี2563

ชื่อผลงาน : โปรโมชั่นที่ดีที่สุด I Air Asia

เจ้าของผลงาน : JourneyD บริษัท ไทยแอร์เอเชีย

ผู้ผลิต : บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด

แนวคิด (Concept) : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย แต่ก็เป็นอุตสาหกรรมหลักที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเมืองไทยเช่นกัน Air Asia จึงอยากรับผิดชอบที่เป็นส่วนหนึ่งในการพานักท่องเที่ยว ไปทำลายแหล่งธรรมชาติ งานโฆษณาชิ้นนี้ จึงออกมาเป็นโปรโมชั่นพิเศษ ที่มีกติกาเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว ไปเที่ยวด้วยวิถีชุมชน ซึ่งเป็นวิธีเที่ยวแบบยั่งยืน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม