คุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 แบ่งเป็น 3 ประเภท 

ประเภทสื่อ เป็นสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม ที่มีแนวคิด เนื้อหารูปแบบการถ่ายทอดนำเสนอสู่สาธารณะที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรมหรือสื่อสารเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกที่มุ่งเน้นให้ผู้รับรู้สื่อมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู หรือตามหลักคุณธรรมด้านอื่น ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน สังคม หรือ สื่อสาธารณะ

ประเภทบุคคล ที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องที่เหมาะสม ชัดเจน และแสดงออกถึงวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีแบ่งอายุและสัญชาติ

ประเภทชุมชนและองค์กร  ที่มีการส่งเสริมระบบเครดิตทางสังคมหรือมาตรการสนับสนุนความดีภายในหรือภายนอกองค์กร รวมถึงการส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่เหมาะสม ชัดเจน ควรค่าแก่การยกย่อง และแสดงออกถึงวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

ประเภทสื่อ 9 สาขา

ประเภทบุคคล

ประเภทชุมชนและองค์กร