ศูนย์คุณธรรม จัดพิธีมอบรางวัล “MORAL AWARDS 2022” ครั้งที่ 3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สื่อ บุคคล ชุมชนและองค์กร ที่ช่วยสร้างพื้นที่ความดีให้เกิดขึ้นในสังคมและสื่อส่งเสริมคุณธรรม ที่มีผลงานด้านคุณธรรม ที่ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชูเกียรติ จากทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และนานาประเทศ
                ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานพิธีมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 “MORAL AWARDS 2022” ประเภทสื่อ บุคคล ชุมชนและองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม เป็นผู้มอบรางวัล  รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ร่วมพิธีมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด “MORAL AWARDS 2022” ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ในวันที่  1 กันยายน 2566 นี้ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand
                รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและขยายผลสื่อ บุคคล และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ปี 2565 (Moral Awards 2022) เพื่อยกย่องความดีทุกรูปแบบ โดยการค้นหาและยกย่องบุคคล ชุมชน องค์กร รวมถึงองค์กรด้านสื่อมวลชน
ที่มีพฤติกรรมเชิงบวก ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชูเกียรติ จากทุกภาคส่วนของสังคมไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อสังคม และนานาประเทศ โดยศูนย์คุณธรรมจะมอบรางวัล MORAL AWARDS เพื่อยกย่องเชิดชู เป็นขวัญและกำลังใจ ดังจุดมุ่งหมายของศูนย์คุณธรรม คือ “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม”

สำหรับรางวัล MORAL AWARDS 2022 ที่จัดขึ้นในปีนี้ นับเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทสื่อ 9 สาขา ได้แก่ (1) สาขาละคร (2) สาขาภาพยนตร์ (3) สาขาโฆษณา (4) สาขาสิ่งพิมพ์ (5) สาขาดิจิทัล (6) สาขาคลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย (7) สาขาบทเพลง (8) สาขารายการวิทยุ และ (9) สาขารายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม ที่มีแนวคิด เนื้อหารูปแบบการถ่ายทอดนำเสนอสู่สาธารณะที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรมหรือสื่อสารเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก ที่มุ่งเน้นให้ผู้รับรู้สื่อมีพฤติกรรม ด้านคุณธรรม รวมทั้งสิ้น 43 รางวัล

2. ประเภทบุคคล จะดูกันที่พฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมสะท้อนคุณธรรม “พอเพียงวินัยรับผิดชอบ สุจริต จิตสาธารณะ และกตัญญู” ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ช่วงอายุใด เชื้อชาติใด สัญชาติใด โดยปีนี้ มีทั้งสิ้น 87 รางวัล

3. ประเภทชุมชนและองค์กร ที่มีการส่งเสริมสนับสนุนความดีภายในหรือภายนอกองค์กร รวมถึง การส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่เหมาะสม ชัดเจน ควรค่าแก่การยกย่อง มีผลงานทั้งสิ้น จำนวน 39 รางวัล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลฯ ศูนย์คุณธรรมจะรวบรวมเรื่องราวจัดทำเป็นสื่อเพื่อการเผยแพร่ ขยายผลต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้ง ประกาศ ยกย่อง เป็น Hall of Fame ในรูปแบบ แพลตฟอร์มออนไลน์ (www.moralawards.com) ซึ่งนอกจากจะเป็นการโชว์คุณงามความดีแล้ว ประชาชนจะสามารถมาแชร์ และเชื่อมต่อความดีที่ปรากฏนี้ได้ผ่าน Hall of Fame แพลตฟอร์มออนไลน์ ของศูนย์คุณธรรมรางวัล MORAL AWARDS 2022 หรือ คุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคน ทุกภาคส่วนในสังคมให้ความสำคัญ ตระหนักถึงการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม โดยเริ่มจากตัวบุคคล ชุมชน และองค์กร จากพื้นที่เล็ก ๆ กระจายสู่วงกว้าง สังคมที่อยู่ร่วมกันด้วยความดีความถูกต้องและมีความเป็นธรรมทำให้ทุกคนมีความสุข และเกิดพลังในการพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรืองรวมทั้งสร้างการรับรู้และเกิดความตระหนัก กระตุ้นจิตสำนึกในเชิงพฤติกรรมขยายผลความดีสู่สาธารณะ ยกย่องให้คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศเพื่อสรรสร้างสังคมคุณธรรม ต่อไป

กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

โทร. 02 644 9900 ต่อ 510-512

คุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 แบ่งเป็น 3 ประเภท 

ประเภทสื่อ เป็นสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม ที่มีแนวคิด เนื้อหารูปแบบการถ่ายทอดนำเสนอสู่สาธารณะที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรมหรือสื่อสารเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกที่มุ่งเน้นให้ผู้รับรู้สื่อมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู หรือตามหลักคุณธรรมด้านอื่น ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน สังคม หรือ สื่อสาธารณะ

ประเภทบุคคล ที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องที่เหมาะสม ชัดเจน และแสดงออกถึงวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีแบ่งอายุและสัญชาติ

ประเภทชุมชนและองค์กร  ที่มีการส่งเสริมระบบเครดิตทางสังคมหรือมาตรการสนับสนุนความดีภายในหรือภายนอกองค์กร รวมถึงการส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่เหมาะสม ชัดเจน ควรค่าแก่การยกย่อง และแสดงออกถึงวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

ประเภทสื่อ 9 สาขา

ประเภทบุคคล

ประเภทชุมชนและองค์กร