เกี่ยวกับรางวัล ปี 2565

ประเภทสื่อ

  1. การพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 ประเภทสื่อ จำนวน 9 สาขา สาขาละ 3 รางวัล โดยมีการจัดอันดับรางวัล ดังนี้

          – รางวัลชนะเลิศ                         โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด  จำนวน 10,000 บาท

          – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด  จำนวน  5,000 บาท

          – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด  จำนวน  3,000 บาท

          – รางวัลชมเชย                            ประกาศนียบัตร

  1. สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล ทางต้นสังกัดของผลงานนั้น ๆ จะได้รับใบประกาศนียบัตรยกย่องชื่นชม
  2. รวบรวมเรื่องราวจัดทำเป็นสื่อ เพื่อการเผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ
  3. สร้างขวัญและกำลังใจโดยประสาน/แจ้ง/ส่งต่อผลงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น เพื่อรับทราบต่อไป

 ประเภทบุคคล

  1. ประเภทบุคคล ได้รับเข็มประกาศเกียรติคุณ “คุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๕” และประกาศนียบัตร คุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๕
  2. รวบรวมเรื่องราวจัดทำเป็นสื่อ เพื่อการเผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ
  3. เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ผลงานที่ได้รับรางวัล โดยประสาน/แจ้ง/ส่งต่อผลไปยังหน่วยงาน ต้นสังกัดหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น เพื่อรับทราบต่อไป

 ประเภทชุมชนและองค์กร

  1. ประเภทชุมชนและองค์กร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร
  2. รวบรวมเรื่องราวจัดทำเป็นสื่อ เพื่อการเผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ
  3. เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ผลงานที่ได้รับรางวัล โดยประสาน/แจ้ง/ส่งต่อผลไปยังหน่วยงาน ต้นสังกัดหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น เพื่อรับทราบต่อไป