จ. ประจวบคีรีขันธ์

ตําแหน่ง : เจ้าคณะอำเภอทับสะแก

หน่วยงาน : วัดอ่างสุวรรณ

เรื่องย่อความดี

พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบล้วนมีจิตวิญญาณของผู้ให้ เป็น ทั้งพระ ครู และหมอ ดังเช่นที่พระครูผาสุกวิหารการ เจ้าคณะ อำเภอทับสะแก นอกจากธรรมะเทศนาที่ท่านพากเพียรอบรม เพื่อขัดเกลาพุทธศาสนิกชนตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ท่าน ยังใช้ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านในการรักษาพิษงูให้แก่ผู้ป่วย เป็น ความช่วยเหลือด้วยความเมตตาโดยปราศจากแนวคิดเชิง พุทธพาณิชย์ พระครูผาสุกวิหารการใช้สมุนไพรและยาพื้นบ้าน รักษาฟรี โดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ด้วยหัวใจอันกรุณาและมี จิตสาธารณะเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง