ชื่อผลงาน :  รายการประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ผลิต : Change Family ช่องทางการเผยแพร่ : เฟซบุ๊คเพจ Change Family แนวคิด (concept) : นำเสนอถึงเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ “จากเณรน้อยธรรมดา สู่พระจิตอาสาพัฒนาบวร” แบบอย่างการทำงานด้านพัฒนาเยาวชน โดยใช้คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัยรับผิดชอบ สุจริต จิตสาธารณะ และกตัญญู สู่การปฏิบัติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม...
ชื่อผลงาน : คำพูดสื่อรักสำหรับผู้สูงวัย ผู้ผลิต : บริษัท 1924 สตูดิโอ จำกัด ช่องทางการเผยแพร่ : เฟซบุ๊คเพจ สูงวัย ใจลั๊ลลา แนวคิด (concept)  : ลูกหลานในบ้านเปรียบเสมืองพื้นที่เชิงบวก ในฐานะ “คนรู้ใจ” ของผู้สูงอายุ “คำพูด” จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ยิ่งคำพูดที่มาจากความรัก ยิ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุข รู้สึกมีคุณค่า เป็นคนสำคัญ มีพลังบวก ยิ้มแย้มแจ่มใจ...
ชื่อหนังสือ :  นิทานชุด เสริมสร้างคนดีและรักการอ่าน ผู้เขียน : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เรื่องย่อ  : นิทานประกอบภาพชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมเด็กให้เป็นคนดีและพัฒนาทักษะการอ่าน ผ่านกระบวนการสอนที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กรักการอ่านตั้งแต่แรกเริ่ม ด้วยการอ่านคำด้วยภาพ การใช้สีเป็นรหัส ใช้กลยุทธ์สื่อนำทางสายตา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้สอนกับเด็ก มีการฝึกเด็กเพื่อการเป็นคนดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน จะทำอะไรมีการหยุดยั้ง คิด และเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่ประเทศชาติต้องการในอนาคต หนังสือชุดนี้ผ่านกระบวนการวิจัย ตรวจสอบคุณภาพ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้รับการสอนโดยใช้หนังสือชุดนี้มีคุณธรรมอยู่ในระดับมาก  
ชื่อหนังสือ: หนุงหนิงรู้จักขอโทษ ชุด นิทานเสริมทักษะการพูด ผู้เขียน : ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา สำนักพิมพ์ : นานมีบุ้คส์ คิดดี้ เรื่องย่อ  : “หนุงหนิงรู้จักขอโทษ” เป็นหนังสือที่ชักชวนให้เด็กๆ มีมารยาท ทั้งในการพูดและการฟัง สอนให้เด็กๆ เป็นคนสุภาพ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการขอโทษเมื่อทำผิด และในขณะเดียวกันเมื่อมีคนขอโทษ เราควรรับฟังและให้อภัย ซึ่งสิ่งนี้เป็นพื้นฐานที่ดีของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  
ชื่อหนังสือ : ให้เวลาหน่อยนะ ผู้เขียน : สุภาวดี หาญเมธี สำนักพิมพ์ : นานมีบุ้คส์ คิดดี้ เรื่องย่อ  : ในสวนของย่ามีหลายชีวิตอาศัยอยู่ รวมถึงต้นถั่วแขก แต่เมล็ดถั่วแขกน้องเล็กงอกช้าและโตช้า จนพี่ๆ สงสัย แม่จึงตอบว่า “ให้เวลาหน่อยนะ เดี๋ยวน้องก็โต หนังสือเล่มนี้ เป็นนิทานส่งเสริมทักษะสมอง EF ที่ชวนให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลาย และเปิดใจกว้างรับฟังความเห็นของคนอื่นๆ อีกทั้งยังสะท้อนคุณธรรมในด้านของความสามัคคีอีกด้วย  
ชื่อผลงาน : รายการนิทานตื่นนอน ตอน หมูสามัคคี ช่องทางออกอากาศ : ช่อง Thai PBS ผู้ผลิต : บริษัท มิราเคิล มัชรูม จำกัด และศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว เรื่องย่อ  : หมูสามัคคีเป็นเรื่องราวของหมูสามพี่น้อง ที่ไม่สามัคคีกันจนเกิดเรื่อง แต่สุดท้ายเมื่อคิดได้ ก็ปรับปรุงตัวอยู่ด้วยกัน เคารพกันและกัน ฟังกันและกัน ผลงานชิ้นนี้ เป็นรายการเด็ก ที่ปลูกฝังคุณธรรมในการเรื่องของความสามัคคี ความรักในครอบครัว และการเคารพในความแตกต่างทางความเห็นซึ่งกันและกัน...
ชื่อผลงาน : รายการมหาอำนาจบ้านนา ตอน “ยุ้ย” เกษตรกรนักสู้… สู่ Farm To Table ช่องทางออกอากาศ : ช่อง Thai PBS ผู้ผลิต : นายพิสุทธิ์ มหพันธ์ เรื่องย่อ  : เรื่องราวของ “ยุ้ย” จากอดีตเด็กไม่เรียนต่อ โดนคนรอบข้างต่อว่าจนกลายเป็นโรคซึมเศร้า แต่ด้วยความใฝ่รู้ ทำให้เธอมีโอกาสได้ไปเรียนรู้การทำเกษตรในประเทศญี่ปุ่น เมื่อกลับมายุ้ยมีแนวคิดที่ว่า การผลิตสินค้าเองจะต้องทำอย่างไรให้สินค้านั้นมีกำไร...
ชื่อผลงาน : รายการคนค้นฅน ตอน ผู้กองสุชาติ ผู้พิทักษ์ความยุติธรรม ช่องทางออกอากาศ : ช่อง 9MCOT HD ผู้ผลิต :  บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เรื่องย่อ  : รายการที่นำเสนอเรื่องราวของ ร.ต.อ.สุชาติ มีชะคะ”  หรือ “ผู้กองชาติ” ตำรวจน้ำดี ผู้มีความตงฉิน  และเป็นทั้ง “พลเมืองดี” ผู้ยึดมั่นในความถูกต้องและความเป็นธรรม นอกจากนั้น ในฐานะของการเป็นประชาชนคนหนึ่ง...
ชื่อผลงาน : รายการ Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ช่องทางออกอากาศ : Facebook Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา  แนวคิด (concept) : รายการให้ความรู้ด้านจิตวิทยาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคคล ทั้งในด้านทัศนคติ และพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น อันจะก่อให้เกิดความดี ความสุขสันติในสังคม ลิงค์ตัวอย่างผลงาน : คลิกที่นี่
ชื่อผลงาน : รายการ สาลิยชาดก หมอผู้โชคร้าย ชาดกว่าด้วยให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว ช่องทางออกอากาศ : The Standard Podcast แนวคิด (concept) : คนในโลกนี้อยากทำดี อยากเป็นคนดีทุกคน แต่เพราะไม่มีต้นแบบดีๆ เป็นแบบอย่าง จึงต่างคิดหามาตรฐานทำความดี ต่างๆ กันไป ที่พอมีปัญญาก็ทำดีถูกวิธีได้สั่งสมความดีเป็นบารมี ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่ที่มีปัญญาน้อย เห็นผิดเป็นชอบก็หลงทาง ขาดทุนไปชาติหนึ่ง ผลงานชิ้นนี้ เป็นการนำเสนอต้นแบบการทำความดีจาก “ชาดก”...